EMISNÉ PODMIENKY


Emisia korporátnych dlhopisov
„BRITTEX“

Dlhopisy s pevným ročným úrokovým výnosom 9% s nominálnou hodnotou jedného dlhopisu 100,- €, splatné 07.01.2022

EMISNÉ PODMIENKY
(podľa zákona č.530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov)
dlhopisov „BRITTEX“ emitenta HOMEMIX s.r.o.


I. Právny a skutkový stav dlhopisov

1. Spoločnosť HOMEMIX s.r.o., so sídlom Námestie SNP 143/G, 958 01 Partyzánske, Slovenská republika, IČ: 52 110 524, (ďalej len „Emitent“), rozhodla o vydaní nižšie špecifikovaných dlhopisov. Právnym základom na vydanie dlhopisov je zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov. Podrobné vymedzenie práv a povinností spojených s dlhopismi, ako aj informácie o emisii dlhopisov obsahujú tieto emisné podmienky dlhopisov (ďalej len „Emisné podmienky“).
Dlhopisy sú určené limitovanému okruhu spôsobilých privátnych a korporátnych investorov.
2. Základná charakteristika dlhopisov
Emitent: HOMEMIX s.r.o.
Adresa: Námestie SNP 143/G, 958 01 Partyzánske, Slovenská republika
Názov dlhopisu: BRITTEX
Forma dlhopisu: cenný papier na meno
Podoba dlhopisu: listinný cenný papier
Emisný kurz: 100% (slovom: sto percent) menovitej hodnoty
Menovitá hodnota dlhopisu: 100 € (jedno sto eur)
Mena dlhopisu: euro (EUR)
Lehota pre upisovanie dlhopisov: 18.04.2019 - 18.04.2022 alebo do upísania emisie
Dátum emisie: 18.04.2019
Doba trvania: 36 mesiacov
Dátum splatnosti: 18.04.2022
Výnos dlhopisu: pevná úroková sadzba vo výške 9% p.a.
Splatnosť úrokov: vždy k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

(ďalej len „dlhopis“)

3. Predpokladaná celková menovitá hodnota emisie je 250.000,- € ( dvestopäťdesiattisíc eur). Dlhopisy môžu byť v súlade s ustanovením § 7 zákona o dlhopisoch vydané v menšom objeme emisie, ako je predpokladaná menovitá hodnota emisie dlhopisov. Emitent je ďalej oprávnený vydať dlhopisy do predpokladanej celkovej menovitej hodnoty emisie dlhopisov aj po uplynutí emisnej lehoty, pričom je emitent povinný stanoviť dodatočnú emisnú lehotu, ktorá skončí najneskôr v deň rozhodný na splácanie dlhopisu a uverejniť ho rovnakým spôsobom ako tieto emisné podmienky.

4. Dlhopisy budú číslované a to po poradí začínajúc číslom 0001 - 2500

5. Emitent nemá v úmysle požiadať o prijatie dlhopisov k obchodovaniu na regulovanom trhu alebo v mnohostrannom obchodnom systéme. Dlhopisy sú k úpisu ponúkané v limitovanom objeme nižším než ekvivalent jedného miliónu Eur ročne. Na ponuku dlhopisov sa nevzťahuje povinnosť uverejniť prospekt podľa zákona o podnikaní na kapitálovom trhu. Prospekt nebol vyhotovený.

6. Dlhopisy môže upísať len:
a) fyzická osoba – občan SR
b) právnická osoba so sídlom v SR
(ďalej len „Upisovateľ“)
Emitent si výslovne vyhradzuje právo odmietnuť konkrétneho upisovateľa a to aj bez udania dôvodu.

7. Prevoditeľnosť dlhopisov

Prevod dlhopisu je možný len medzi osobami uvedenými v článku 1., bode 6. týchto emisných podmienok. Prevody dlhopisov sa prevádzajú rubopisom a oznámením zmeny vlastníka emitentovi dlhopisov.
Vlastník dlhopisu (prevodca) je povinný zaslať emitentovi písomné oznámenie o zmene vlastníka minimálne 15 (slovom: pätnásť) dní pred dňom účinnosti prevodu dlhopisu a to doporučene na adresu emitenta.
K účinnosti prevodu voči emitentovi sa vyžaduje zápis o zmene vlastníka dlhopisu v zozname vlastníkov dlhopisov. Emitent je povinný previesť takúto zmenu bezprostredne potom, čo mu bude taká zmena písomne oznámená.


II. Výnos dlhopisov

Výnos dlhopisu je určený úrokovou sadzbou vo výške 9% ročne za menovité hodnoty dlhopisu, kedy je tato úroková sadzba fixná sadzbou po celé obdobie. Výnos dlhopisov prislúcha vlastníkovi dlhopisu za obdobie odo dňa upísania dlhopisu do dňa splatnosti dlhopisu.

Pre účely výpočtu úrokového výnosu prislúchajúceho k dlhopisom za obdobie kratšie ako jeden rok sa má za to, že jeden rok obsahuje tristošesťdesiatpäť dní rozdelených na dvanásť mesiacov po tridsať dní, pričom v prípade neúplného mesiaca sa bude vychádzať z počtu skutočne uplynutých dní.

Výnos dlhopisu je vyplácaný emitentom jedenkrát za šesť mesiacov, vždy v pevne stanovených termínoch. Prvý úrokový výnos dlhopisu je splatný k 07.07.2019.
Ak pripadne dátum vyplácania výnosu na deň, ktorý nie je pracovným dňom, bude vyplácanie výnosu prevedené prvý nasledujúci deň bez nároku na výnos za toto odsunutie výplaty.
Oddelenie práva na výnos dlhopisu § 18 zákona o dlhopisoch sa vylučuje.


III. Mena platieb

Emitent sa zaväzuje splatiť menovitú hodnotu dlhopisov výlučne v EUR alebo v inej mene, ktorá je ku dňu platby zákonnou menou Slovenskej republiky. Hodnota dlhopisov bude vlastníkom dlhopisov splatená za podmienok stanovených emisnými podmienkami a ďalej podľa daňových devízových a ďalších právnych predpisov Slovenskej republiky, účinných v dobe platby.


IV. Zdanenie

Splácanie hodnoty dlhopisov bude prevádzané bez zrážky daní, prípadne poplatkov akéhokoľvek druhu, iba ak sa bude jednať o takú zrážku daní alebo poplatkov, ktoré budú vyžadované príslušnými právnymi predpismi účinnými ku dňu takej platby. Ak bude akákoľvek taká zrážka daní alebo poplatkov vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi účinnými ku dňu takej platby, nebude emitent povinný hradiť vlastníkom dlhopisov žiadané ďalšie čiastky ako náhradu týchto zrážok daní alebo poplatkov.

Osobám, ktoré sa stanú vlastníkmi dlhopisov alebo investíciu do dlhopisov zvažujú, sa odporúča, aby sa poradili so svojimi daňovými a ďalšími poradcami o daňových a devízovo právnych dôsledkoch nadobudnutia, držania a vyradenia dlhopisov podľa daňových a devízových predpisov platných v Slovenskej republike a v krajinách, v ktorých sú rezidentmi, ako aj v krajinách, v ktorých príjmy z dlhopisov môžu zdaniť.

Nasledujúce zhrnutie právnej úpravy zdaňovania príjmov z dlhopisov v Slovenskej republike účinné k dátumu emisie sa týka len slovenských daňových rezidentov, vychádza z interpretácie emitenta a nemusí byť bez zvyšku správne, úplné a relevantné pre všetkých vlastníkov dlhopisov. Všetky uvádzané informácie sa môžu meniť v závislosti na zmenách v právnych predpisoch a v ich výklade. Emitent nepreberá žiadnu zodpovednosť za jednanie akejkoľvek osoby v dôsledku spoľahnutia sa na správnosť, úplnosť a relevantnosť tu uvedených informácií.


V. Zdanenie výnosov z dlhopisov

Úrok a výnos vo forme rozdielu medzi menovitou alebo inou hodnotou dlhopisu vyplácaný emitentom pri splatení alebo odkúpení dlhopisov a jeho nižším emisným kurzom (ďalej len „Úrok“) vyplácaný fyzickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, podlieha zvláštnej sadzbe dane. Zvláštna sadzba dane je 19% a je vyberaná zrážkou. Daň odvádza emitent.

Úrok vyplatený právnickej osobe, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, tvorí súčasť obecného základu dane a podlieha dani z príjmov právnických osôb v sadzbe 19%.

Ak bude akákoľvek zrážka daní alebo poplatkov vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými ku dňu takej platby, nebude emitent povinný hradiť vlastníkom dlhopisov žiadne ďalšie čiastky ako náhradu týchto zrážok daní alebo poplatkov. Určité kategórie poplatníkov (napr. nadácie alebo Fond poistenia vkladov majú za určitých podmienok nárok na oslobodenie svojich úrokových príjmov od dane z príjmov. Predpokladom uplatnenia oslobodenia je predchádzajúce doloženie nároku na oslobodenie platcovi úrokového príjmu.


VI. Zdanenie príjmov z predaja dlhopisov

Príjmy z predaja dlhopisov realizované fyzickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, sa zahrňujú do základu dane podľa § 10 zákona č.586/1992 Zb., o daniach z príjmov (ďalej len „ZDP“), resp. podľa § 7 ZDP v prípade dlhopisov, ktoré boli zahrnuté do obchodného majetku tejto osoby a podliehajú (po znížení o preukázateľné výdaje podľa ZDP) dani z príjmov fyzických osôb v sadzbe 19% (pri dlhopisoch zahrnutých do obchodného majetku môže byť táto sadzba prípadne zvýšená o solidárne zvýšenie dane vo výške 7% z tzv. nadlimitného príjmu podľa § 16a ZDP). Straty z predaja dlhopisov sú pri nepodnikajúcich fyzických osobách obecne daňovo neuznateľné, iba ak sú v rovnakom zdaňovacom období zároveň vykázané zdaniteľné zisky z predaja iných cenných papierov, v tom prípade je možné straty z predaja dlhopisov nezahrnutých do obchodného majetku pri fyzických osobách, ktorých celkový priamy podiel na základnom kapitále alebo hlasovacích právach emitenta neprevyšoval v dobe 24 mesiacov pred predajom dlhopis 5% pri splnení ďalších podmienok oslobodené od dane z príjmov, ak presiahne doba medzi nadobudnutím a predajom dlhopisov 6 mesiacov.

Príjmy z predaja dlhopisov realizované právnickou osobou, ktorá je slovenským daňovým rezidentom, sa zahrňujú do obecného základu dane z príjmu právnických osôb a podliehajú (po znížení o uznateľné výdaje podľa ZDP) dani v sadzbe 19%. Straty z predaja dlhopisov sú u týchto právnických osobách daňovo uznateľné.


VII. Splácanie emisného kurzu a upisovanie dlhopisov

Dátum emisie dlhopisov je 18.04.2019 (ďalej len „Dátum emisie“)

Miestom upisovania dlhopisov je sídlo emitenta na adrese: HOMEMIX s.r.o., Námestie SNP 143/G, 958 01 Partizánske. Splatenie emisného kurzu upísaného dlhopisu prebieha výhradne vkladom alebo prevodom na bankový účet emitenta číslo 2943065642 / 1100
do 5 - tich (slovom: päť) pracovných dní od dátumu úpisu.

Dlhopisy môžu byť vydané jednorázovo alebo postupne. Vydanie dlhopisov bude prebiehať na základe objednávky na www.dlhopisy.homemix.sk. Emitent vydá dlhopis nadobúdateľovi do 10 (slovom: desať) pracovných dní odo dňa pripísania čiastky zodpovedajúcej emisnému kurzu dlhopisu na bankový účet emitenta.

Emitent zašle vystavené dlhopisy prostredníctvom doporučenej zásielky doručovanej Slovenskou poštou a.s. na korešpondenčnú adresu nadobúdateľa.

Meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska v prípade fyzickej osoby alebo obchodnú firmu alebo názov, IČO a adresu sídla v prípade právnickej osoby prvého vlastníka dlhopisu. Tieto údaje budú zapísané do zoznamu vlastníkov dlhopisov a na originály vystavených dlhopisov.

Vlastníctvo k dlhopisu a nebezpečenstvo škody prechádza na vlastníka prevzatím dlhopisu, formou doporučenej zásielky Slovenskej pošty a.s.


VIII. Spôsob výplaty menovitej hodnoty a výnosov z dlhopisov

Emitent sa zaväzuje splatiť výnosy z dlhopisov ku dňu ich splatnosti a ďalej sa zaväzuje splatiť ku dňu splatnosti dlhopisu jeho menovitú hodnotu. Emitent nie je povinný splatiť nominálnu hodnotu dlhopisu pred dátumom splatnosti.

Úrokové výnosy budú vyplácané a menovitá hodnota dlhopisov bude splatená vlastníkom dlhopisov v súlade s daňovými, devízovými a inými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky účinnými v dobe prevedenia príslušnej platby.
Splatenie menovitej hodnoty dlhopisov a výplaty úrokových výnosov dlhopisov bude prevádzané vždy k dátumu uvedenému v emisných podmienkach (ďalej len „Deň výplaty“) a to prostredníctvom emitenta. Ak pripadne deň výplaty na iný než pracovný deň, povinnosť emitenta zaplatiť príslušné čiastky sa presunie na najbližší nasledujúci pracovný deň a emitent v takom prípade nie je povinný platiť žiadny úrok alebo iné dodatočné čiastky za takto vzniknutý časový odklad.

Výplaty úrokových výnosov dlhopisu a splatenie menovitej hodnoty dlhopisu bude prevádzané bezhotovostným prevodom na bankový účet vlastníka dlhopisu, evidovaný v zoznamu vlastníkov dlhopisov alebo poštovou poukážkou na korešpondenčnú adresu vlastníka dlhopisov. Vlastník dlhopisu je povinný písomne oznámiť emitentovi pri predaní dlhopisu svoj bankový účet a prípadné zmeny účtu písomne oznámiť emitentovi najneskôr do 3 (slovom: troch) dní od prevedenia tejto zmeny.

Za deň splatenia sa považuje dátum, kedy bude príslušná čiastka odpísaná z účtu emitenta. Záväzok vyplatiť ktorýkoľvek úrokový výnos alebo splatiť menovitú hodnotu dlhopisu sa považuje za riadne a včas splnený, ak je príslušná čiastka poukázaná vlastníkovi dlhopisu v súladu s riadnou inštrukciou podľa predchádzajúcich odsekov.


IX. Predčasné splatenie dlhopisu

Emitent má právo podľa svojej úvahy celkom alebo z časti, poprípade aj po častiach predčasne splatiť dosiaľ nesplatené dlhopisy ku ktorémukoľvek dátumu, avšak za predpokladu, že toto svoje rozhodnutie oznámi vlastníkovi dlhopisu najneskôr 15 (slovom: pätnásť) dní pred dátumom predčasného splatenia. Oznámenie o predčasnom splatení z rozhodnutia emitenta podľa tohto článku týchto emisných podmienok je neodvolateľné a zaväzuje emitenta predčasne splatiť ten dlhopis, ohľadne ktorého urobil oznámenie. Emitent je povinný v takomto prípade uhradiť aj pomerný úrokový výnos dlhopisu, kedy výnos dlhopisu sa určí za obdobie od dátumu emisie do dátumu predčasného splatenia dlhopisu.

Vlastník dlhopisu má právo za súčastného splnenia nižšie uvedených podmienok požiadať emitenta o predčasné splatenie všetkých alebo časti ním vlastnených dlhopisov. Jeden vlastník môže po 6 (slovom: šiestich) mesiacoch odo dňa, kedy sa stal vlastníkom predmetného dlhopisu, prostredníctvom písomnej žiadosti požiadať o predčasné splatenie ním vlastnených dlhopisov. Žiadosť o predčasné splatenie dlhopisu musí byť zaslaná na adresu emitenta najmenej 180 (slovom: stoosemdesiat) dní pred požadovaným dňom predčasnej splatnosti dlhopisu z uvedením čísla tých dlhopisov, u ktorých vlastník žiada predčasné splatenie. Ak vlastník splní vyššie uvedené podmienky, bude mu k požadovanej predčasnej splatnosti dlhopisov emitenta vyplatený celkový súčet nominálnych hodnôt tých dlhopisov, pre ktoré požiadal o predčasné splatenie, znížená o sankčný poplatok 0,5% menovitej hodnoty dlhopisu za každý kalendárny mesiac, o ktorý bude riadna splatnosť skrátená. Minimálny sankčný poplatok však predstavuje 10 % z menovitej hodnoty dlhopisu. Úročenie dlhopisov zostáva v prípade predčasného ukončenia nezmenené.


X. Schôdza vlastníkov dlhopisov, zvolanie schôdze vlastníkov dlhopisov

V prípade, kedy je potreba rozhodnúť o spoločných záujmoch vlastníkov dlhopisov, môže emitent zvolať schôdzu vlastníkov dlhopisov (ďalej len „Schôdzu“), a to v súlade s týmito emisnými podmienkami.
Emitent bez zbytočného odkladu zvolá schôdzu a vyžiada si jej prostredníctvom stanovisko vlastníkov dlhopisov v prípade:

1. ak boli v omeškaní s uspokojovaním práv spojených s emitovanými dlhopismi dlhšie ako 10 (slovom: desať) dní odo dňa, kedy právo mohlo byť uplatnené.
2. zmien, ktoré môžu významne zhoršiť jeho schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z im vydaných dlhopisov.
3. návrhu zmeny alebo zmien emisných podmienok. To neplatí, pokiaľ sa jedná len o takú zmenu, ku ktorej podľa platných právnych predpisov nie je potrebný súhlas vlastníkov dlhopisov. Zmena týchto údajov nesmie spôsobiť vlastníkom dlhopisov ujmu a náklady spojené so zmenou nesie emitent.

V týchto prípadoch je oprávnený zvolať schôdzu vlastník dlhopisu, prípadne viac vlastníkov dlhopisov.

Schôdzu organizačne a technicky zaisťuje a náklady s tým spojené nesie ten, kto schôdzu zvoláva, pokiaľ nejde o prípad, kedy emitent porušil svoju povinnosť bez zbytočného odkladu zvolať schôdzu vlastníkov a schôdzu zvolá namiesto emitenta vlastník sám. V tomto prípade sú náklady spojené so schôdzou na ťarchu emitenta. Náklady spojené s účasťou na schôdzi vždy nesie výhradne vlastník dlhopisu.

Oznámenie o zvolaní schôdze je zvolávajúci povinný uverejniť spôsobom stanoveným v článku X. emisných podmienok najneskôr 15 (slovom: pätnásť) dní pred dňom konania schôdze. Ak je zvolávajúci vlastník dlhopisov alebo vlastníci dlhopisov, sú povinní oznámenie o zvolaní schôdze v rovnakej lehote doručiť emitentovi na adresu prevádzky.


Oznámenie o zvolaní schôdze musí obsahovať aspoň:

1. obchodné meno firmy, sídlo a identifikačné číslo emitenta
2. označenie dlhopisov v rozsahu minimálne: názov dlhopisov a dátum emisie
3. miesto, dátum a čas konania schôdze, pričom miestom konania schôdze môže byť len miesto na adrese HOMEMIX s.r.o., so sídlom Námestie SNP 143/G, 958 01 Partizánske, Slovenská republika. Dátum konania musí pripadať na deň, ktorý je pracovným dňom a čas najskôr o 13.oo hod.
4. program jednania schôdze vrátane úplných návrhov uznesenia k jednotlivým bodom jednania schôdzeZúčastniť sa a hlasovať na schôdzi je oprávnený len ten vlastník dlhopisu, ktorý predloží príslušný dlhopis pred konaním schôdze. S dlhopismi, ktoré boli v majetku emitenta ku dňu, ktorý je rozhodný pre účasť na schôdzi vlastníkov, a ktoré k tomuto dňu nezanikli z rozhodnutí emitenta, nie je spojené hlasovacie právo a nezapočítavajú sa na účely uznášaniaschopnosti schôdze. Emitent je povinný zúčastniť sa schôdze a to buď osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Ďalej sú oprávnení zúčastniť sa schôdze hostia prizvaní emitentom.

Dňom rozhodným na účasť na schôdzi vlastníkov je deň konania schôdze. Zvolaná schôdza je uznášaniaschopná, pokiaľ sa jej zúčastní vlastník dlhopisu alebo vlastníci dlhopisov, ktorí sú oprávnení hlasovať a súčet všetkých ich menovitých hodnôt dlhopisov presahuje viac než 30% (slovom: tridsať percent) celkovej menovitej hodnoty vydaných a dosiaľ nesplatených dlhopisov. Pred zahájením schôdze poskytne emitent (prípadne jeho splnomocnenec) informáciu o počte všetkých dlhopisov, ktorých vlastníci sú v súlade s emisnými podmienkami oprávnení sa schôdze zúčastniť a hlasovať na nej.

Schôdzi zvolanej emitentom predsedá predseda emitentom menovaný. Schôdzi zvolanej vlastníkom dlhopisu alebo vlastníkmi dlhopisov predsedá predseda zvolený väčšinou prítomných vlastníkov dlhopisov, s ktorými je spojené právo na schôdzi hlasovať.

Schôdza rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných vlastníkov dlhopisov. Počet hlasov každého vlastníka dlhopisov odpovedá jeho podielu na celkovej menovitej hodnote vydaných a dosiaľ nesplatených dlhopisov. K zmene emisných podmienok alebo k ustanoveniu a odvolaniu spoločného zástupcu vlastníkov dlhopisov je nutný súhlas troch štvrtín hlasov prítomných vlastníkov dlhopisov.

Schôdza môže svojim rozhodnutím ustanoviť spoločného zástupcu všetkých vlastníkov dlhopisov (ďalej len „Spoločný zástupca“).

Spoločný zástupca je oprávnený:
1. uplatňovať menom všetkých vlastníkov práva spojené s dlhopismi v rozsahu vymedzenom v rozhodnutí schôdze vlastníkov
2. kontrolovať plnenie emisných podmienok zo strany emitenta
3. vykonávať menom všetkých vlastníkov dlhopisov ďalšie úkony alebo inak chrániť ich záujmy a to spôsobom a v rozsahu stanovenom v rozhodnutí schôdze vlastníkov

Spoločného zástupcu môže schôdza odvolať rovnakým spôsobom, akým bol zvolený alebo ho nahradiť iným spoločným zástupcom. Pokiaľ nie je schôdza uznášaniaschopná, tak zvolávajúci zvolá, ak je naďalej potrebná náhradná schôdza tak, aby sa konala do 6 (slovom: šesť) týždňov odo dňa, na ktorý bola zvolaná pôvodná schôdza vlastníkov. Konanie náhradnej schôdze s nezmeneným programom jednania sa oznámi vlastníkom dlhopisov najneskôr do 15 (slovom: pätnásť) dní odo dňa, na ktorý bola zvolaná schôdza pôvodná.
Ak nie je zákonom stanovené inak, vypracuje zvolávajúci do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa konania schôdze zápis o schôdzi, v ktorom uvedie závery schôdze, najmä uznesenia, ktoré taká schôdza prijala. Emitent je povinný do 30 (slovom: tridsať) dní odo dňa konania schôdze uverejniť všetky rozhodnutia schôdze a to spôsobom, ktorým uverejnil emisne podmienky.


XI. Oznámenie

Oznámenie vlastníkom dlhopisov podľa týchto emisných podmienok sa považuje za platné, pokiaľ bude zverejnené v slovenskom jazyku na internetových stránkach spoločnosti HOMEMIX s.r.o. ( www.dlhopisy.homemix.sk ). Za dátum každého oznámenia sa bude považovať dátum prvého uverejnenia. Oznámenie o uverejnení emisných podmienok vrátane miesta, kde je možné sa s emisnými podmienkami zoznámiť a prípadné oznámenia o vydaní dlhopisov budú zverejnené na internetových stránkach www.dlhopisy.homemix.sk


XII. Záverečné ustanovenia

Dlhopisy zakladajú priame, nepodriadené a nepodmienené záväzky emitenta, ktoré sú a budú medzi sebou navzájom vzájomne rovnocenné. Emitent sa zaväzuje zachádzať za rovnakých podmienok so všetkými vlastníkmi dlhopisov rovnako.

Akékoľvek práva spojené s dlhopismi sa v súladu s ustanovením § 42 zákona o dlhopisoch premlčujú uplynutím 10 (slovom: desať) rokov odo dňa, kedy mohli byť uplatnené prvýkrát.

Splatenie dlhopisu alebo vyplatenie výnosu z neho, nie je zaistené treťou osobou ani zástavou.

Emitent HOMEMIX s.r.o. si vyhradzuje právo robiť akékoľvek úkony súvisiace s vedením evidencie, úpisom dlhopisov, predčasným splatením dlhopisov, reinvestície menovitej hodnoty dlhopisov, zápisy do evidencie dlhopisov, zmeny údajov a ostatné činnosti súvisiace s evidenciou dlhopisov mím vedených.

Právne vzťahy z dlhopisov sa riadia právnym rádom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 190/2004 Zb. o dlhopisoch v znení platných právnych predpisov.

Tieto emisné podmienky môžu byť preložené do cudzích jazykov. Ak dôjde k rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami emisných podmienok, rozhoduje táto slovenská verzia.


XIII. Dostupnosť emisných podmienok

Emisné podmienky sú v plnom znení dostupné na internetových stránkach emitenta www.brittex.sk a rovnako zadarmo vlastníkom dlhopisov v tlačenej podobe.
Emisné podmienky boli zverejnené dne 18.04.2019

ZODPOVEDNÉ OSOBY A ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Osobou zodpovednou za tieto emisné podmienky je emitent, spoločnosť
HOMEMIX s.r.o., so sídlom Námestie SNP 143/G, 958 01 Partizánske, Slovenská republika
IČO: 52 110 524

Osoba zodpovedná za emisné podmienky prehlasuje, že pri vynaložení všetkej primeranej starostlivosti sú podľa jej najlepšieho vedomia údaje uvedené v emisných podmienkach v súlade so skutočnosťou a že v nich neboli zamlčané žiadne skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť ich význam.

V Partizánskom dňa 18.04.2019

...................................
HOMEMIX s.r.o.